امام صادق علیه السلام بعد از آنکه بر گروهی ازشیعیان سلام کرد فرمود:
انی والله احب ریحکم وارواحکم فاعینونابورع واجتهاد واعلموا ان ولایتنا لاتنال الا بالورع...
بخدا قسم من بوی شما وارواح شمارادوست دارم ،پس به داشتن ورع(انجام واجبات وترک محرمات)وکوشش ماراکمک کنید.
بدانید که ولایت مابه جزباپاکدامنی وخودداری ازگناهان بدست نمی آید.

القطره ج1ص552