شخصی به امام سجاد علیه السلام عرض کرد:

من به خاطرخداشمارا بسیاردوست دارم حضرت فرمود:

🔹اللهم انی اعوذبک ان احب فیک وانت لی مبغض🔹

خداوندا به توپناه میبرم ازاینکه مردم مرابخاطرتودوست داشته باشند وتومرادشمن داشته باشی.


حضرت علی بن الحسین فرمود:

روزی سخت بیمارشدم پدرم امام حسین علیه السلام فرمود:چه میل داری؟

عرض کردم:

🔹اشتهی ان اکون ممن لااقترح علی ربی سوی مایدبره لی🔹

دوست دارم چنان باشم که پیشنهادی برخداوندنداشته باشم جزآنچه خدابرای من تدبیرفرماید.

امام حسین فرمود: آفرین برتو همانند حضرت ابراهیم خلیل شده ای وقتی جبرئیل به او گفت :آیانیازی داری؟

گفت:  دربرابرخداوندمتعال اظهارنظری ندارم بلکه اوبرای من کافی است .خوب وکیل ونگهبانی است.