روزی از جناب استاد حسن زاده (مدظله ) خواستم که نصیحت و ارشاد و موعظه ای برایم بیان فرمایند. از جمله فرمودند:


 سعی کنید با نامحرمان تماس نداشته باشید چه زن باشد و چه مرد!!

تعجب کردم و پرسیدم : آیا مرد هم نامحرم می شود؟! فرمودند: هر کس که با خدا انس نداشته باشد، نامحرم است !!(1)


پینوشت:


1- در محضر استاد، ص 83.