یکی دستورات بهداشتی اسلام،ختنه کردن است که اسلام برای زن مستحب وبرای مردواجب دانسته است. که امروز دانشمندان غیرمسلمان به  فواید این عمل پی برده اند وفهمیده اند که این عمل اثرات قابل توجهی دارد.
پروفسور وکهایت استاد کرسی زنان ومامائی دانشگاه وین ومتخصص رشته سرطان های دستگاه تناسلی زنان ،که به دعوت دانشگاه اصفهان درآبان 1355به ایران آمده بود،این مطلب رادرجمع اساتید ودانشجویان پزشکی این دانشگاه اظهارداشت که:
اگرچه خودمن مسیحی هستم،امابرای دین اسلام بخاطر اصول بهداشتی که دارد احترام بسیارقائلم،زیرابراثرچندین سال تجربه دریافته ام که بارعایت اصول بهداشتی اسلام می توان ازابتلا به بسیاری  ازبیماریهای مهلک پیشگیری کرد.
سپس گفت: یکی ازبیماری ها،سرطان دستگاه تناسلی است.من درتجربیات شخصی خود به این نتیجه رسیده ام که علت اصلی کمبود سرطان دستگاه تناسلی بین زنان مسلمان، ختنه کردن مردان مسلمان وطهارت پس ازادرار آنها می باشد.زیرا طهارت ،موجب ازبین رفتن میکروب های سرطان زاست وبارعایت آن تاحدی می توان ازسرطان جلوگیری کرد.به همین خاطر همیشه دراتریش توصیه می کنم که مردم فرزندان ذکور خودراختنه کنند وطهارت کردن رابه آن ها یاد بدهند واین دومورد رااز اصول بهداشتی خود بدانند
وباید قول آن بزرگ راتصدیق کرد که غیرمسلمانا ن گوی سبقت را درمسلمانی ازمسلمانان ربوده اند وبه دستورات اسلام ازما مقیدتر ند
بسیاری ازخانواده ها درانتقال این دستورات  یا بی تفاوت ند ویا راه انتقال را بلد نیستند.واساسا این مباحث درمحیط خانه وخانواده جدی تلقی نمی شود لذا ازاهمیت آن درنزد فرزندان جز فرامینی تعبدی  باقی نمی ماند .
لذا جامعه سالم وتندرست اسلامی ،شیعی میطلبد  درامر بهداشت  تن وروان  دستورات  جامع وکامل دین را دراین زمینه ها باجدیت تام دنبال کنند  ونگاه افراطی یا تفریطی را نسبت به  این فرامین به سعادت زندگی معتدل وپرنشاط تبدیل نمایند.