برگی از تاریخ گمشده مسلمانان ونگاهی به رشد وپیشرفت جهان اسلام درچندقرن قبل:

هنگامی که حکومت اسلامی به مغرب ،به اوج قدرت رسید ونفوذی که اسپانیای مسلمان درمسایل اروپایی وافریقایی این دوران داشت نه پیش ازآن داشته بود ونه بعدازآن به دست توانست آورد.
دراین دوران قرطبه پایتخت اموی،بزرگترین مرکزفرهنگی اروپاوباقسطنطنیه وبغدادسه مرکزمعتبرفرهنگی جهان به شمارمی رفتند.قرطبه 113000خانه، 21محله برون شهر،70کتابخانه وعده زیادی کتابفروشی ومسجد وقصر داشت وشهرت جهانی یافته بود که حیرت وشگفت جهانگردانرابرمی انگیخت.
درشهرفرسنگ ها راه ،سنگ فرش بود که ازخانه های دوطرف روشنی می گرفت. درصورتی که لندن وپاریس ،حتی 7قرن پس ازآن تاریخ ،چنین وضعی نداشت.قرن هابعداگرکسی جرئت میکرد وبه یک روزبارانی پاریس ازآستانه خانه برون می شد،تاقوزک به گل فرو می رفت.
موقعی که دانشگاه آکسفورد نظر می داد که استحمام یک رسم بت پرستی است! نسل های متوالی ازدانشوران قرطبه ازاستحمام درحمام های مجلل بهره ور شده بودند. نظری راکه مسلمانان بر بربران شمال داشتند ازسخن دانشمند طلیطلی قاضی صاعد(436 هجری -1070میلادی)توان دریافت که گفته است:
"دوری فوق العاده آفتاب ازبالای سرشان،هواراسردومحیط راکثیف کرده،ومزاج هایشان سرد واخلاطشان غلیظ شده،وجثه هایشان درشت ورنگشان سپید ومویشان فراوان شده،وازدقت فهم ونفوذ خاطر محروم شده اند ونادانی وکودنی برآنها چیره شده وبلاهت ونفهمی میانشان رواج گرفته است."
وقتی امیران لیون وناواریابارسلونا به جراح یامهندس یااستادموسیقی یاخیاط محتاج می شدند به قرطبه می جستند ومی یافتند. شهرت پایتخت اسلامی تاآلمان نیزرسیده بود ویکی ازراهبه های ساکسونی درباره آن گفته بود:
"جواهرجهان است"
یکی ازاصول دین اسلام طهارت است وهنوز هم مسلمانان درسرتاسر دنیا این عبارت راتکرارمیکنند که "طهارت اساس دین است".تا پیش ازحضرت محمد درتمام خاک عربستان حمام وجود نداشته است وحتی درزمان حضرت محمد هم قاعده براین جاری بودکه مردان فقط به قصد غسل داخل حمام می شدند ودراین ایام دربغداد حمام نه تنها برای غسل وتطهیر بدن بکارمی رفت بلکه مکانی شده بود که مردم درآن به تفنن وتفریح می پرداختند.زن ها درروزهای معین حمام راقرق می کردند وبرای تطهیربه آنجا می رفتند.
معروف است دراوایل قرن دهم میلادی 28000حمام دربغداد وجودداشته است. یکی ازسیاحان اپانیاکه درسال 1327 میلادی بغدادرادیده می نویسد: درهرمحله دو یاسه حمام بسیارعالی وتمییز وجودداشت که دارای آب سرد وگرم بود. این درحالی ست که درکتاب جنگ های صلیبی درباره وضعیت بهداشت شهرها چنین آمده:
شهرپاریس باوجودی که زیباترین بلاد اروپا بشمار می رفت ،اما حکم زباله دانی راداشت که ازکوچه های تنگ وتاریک آن مدام بوی کریه قازورات انسانی به مشام می رسید.
فرازی از نوشتار فیلیپ ک.حتی درتاریخ عرب